What’s Happening with Thailand’s Marriage Equality Bill?

By January 20, 2023 Advocacy

อนาคตของ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมในประเทศไทย

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว ประเทศไทยมีการขยับเรื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ที่เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร และผ่านเข้าไปในวาระแรกด้วยคะแนนเฉียดฉิวที่ 212 ต่อ 180 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงเดือนมกราคม 2566 พ.ร.บ. นี้ยังไม่ได้ถูกนำมาลงคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดเป็นกฏหมายอย่างแท้จริงสักที ทั้งนี้ มูลนิธิแอ็พคอม ร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ จึงเชิญภาคีในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิมานุษยะ, ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม, มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ, Fortify Rights, ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน, พรรคไทยสร้างไทย, พรรคก้าวไกล และ พรรคประชาธิปัตย์ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้มาเพื่อหารือและวางแผนผลักดันให้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมได้ถูกนำมาพิจารณาในรัฐสภาและกลายเป็นกฏหมายที่ใช้จริงในประเทศไทย ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 17 มกราคม 2566

จากการประชุมหารือในวันนี้ สามารถสรุบเป็นประเด็นได้ดังนี้

 • ขณะนี้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ได้เสร็จสิ้นการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการแล้ว กำลังรอเข้าสภาเพื่อลงคะแนนในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป แต่ความท้าทายคือ อาจจะมีการยุบสภาในเดือนมีนาคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ. นี้ ทางที่ประชุมจึงตัดสินใจเพื่อจะผลักดันให้มีการพิจารณาให้เสร็จสิ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้
 • ถึงแม้ปัจจุบันเราจะมี ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ ทั้ง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม แต่ทางภาคประชาชนก็ได้แสดงเจตจำนงค์ว่าต้องการ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เท่านั้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
 • ในระหว่างที่จะมีการพิจารณา พ.ร.บ. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ ทางประชุมมีความเห็นว่าควรจะต้องมีการผลักดันในรูปแบบต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เช่น
  • การยื่นหนังสือท่านประธานรัฐสภา เพื่อให้นำ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม มาพิจารณาโดยเร็ว
  • การขอความร่วมมือให้แต่ละพรรคการเมืองได้จัดการให้ สส ได้เข้าประชุมให้ครบองค์ประชุมมากที่สุด เพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการพิจารณาร่างกฏหมาย
  • ในส่วนของภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ต้องส่งเสียงถึงจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกัน ในการสนับสนุนร่างกฏหมาย พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ผ่านการสื่อสารเรื่องราว ความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • ในส่วนสื่อมวลชน ควรช่วยสนับสนุนในการกระจากยเรื่องราวการขับเคลื่อนของประชาชนให้เป็นวงกว้างมากขึ้น
  • ในส่วนของภาคธุรกิจ ควรมีความจริงใจในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในการผลักดัน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงแค่ เดือนไพร์ดเท่านั้น
  • นอกจากนี้ อาจจะเพิ่มช่องทางในการผลักดัน ผ่านกระบวนการทางการทูต ของทั้ง 8 ประเทศที่เสนอความเห็นประเด็นการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

ต่อจากนี้ ทางทีมจะจัดการประชุมขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ เพื่อวางแผนปฏิบัติการเป็นรูปธรรม และจะมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าร่วมมากขึ้น เพื่อขยายผลและดำเนินการให้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนการเริ่มพิจารณา


Share this

Pages: 1 2