This Used to be my playground - ให้มันจบที่รุ่นเราapcommu

THIS USED TO BE MY PLAYGROUND | ให้มันจบที่รุ่นเรา

โดย อรรถ บุนนาค การที่เกิดมาในทศวรรษที่ 1970  เติบโตในทศวรษที่ 1980  รู้ความทันคนในทศวรรษที่ 1990  ในประเทศแดนดินถิ่นไทยงาม  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์แล้วนั้น  การเป็นคน ’ปกติ’ ในกรอบของโลกยุคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญอะไร  โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1980  ที่ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายและอำนาจเผด็จการนิยมมาหมาด ๆ   สังคมในช่วงนั้นดูเหมือนว่าจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัยที่แท้จริง  ต้องใช่คำว่าดูเหมือน  เพราะแท้จริงในด้านอุดมการณ์หรือโครงสร้างอำนาจก็ยังถือว่าสืบทอดมรดกของรัฐจารีตเพียงแต่มีห่อกระดาษท็อฟฟี่สีสวยสดใสในนามของคำว่าทันสมัยห่อหุ้ม  ดังนั้นผู้คนในสังคมจึงรู้สึกว่าตัวเองมีเสรีภาพ  จนแม้กระทั่งผ้าอนามัยก็ยังมีเสรีเลย …
Knot
November 5, 2020